Biblioteka

Bibliotekininkė: Lina Novicka, kontaktinė informacija (tel. numeris, el. paštas), funkcijos   

Klausk bibliotekininko: el. paštas

Bibliotekos darbo laikas:

 • pirmadienį–penktadienį –  8.00 – 16.00 val.
 • paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, vartotojai neaptarnaujami

Bibliotekos renginių planas (pridedamas)

Akcijų skelbimai

Šią vasarą biblioteka dalyvaus iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir suteiks vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas su knyga   (jei biblioteka dalyvaus iniciatyvoje)

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:

 • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
 • bibliotekos dokumentų išdavimas;
 • naudojimasis skaitykla ir internetu;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
 • parodų ir renginių organizavimas;
 • kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir kt. paslaugos 

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Programinė lietuvių, lenkų / rusų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Skaitmeninės mokymo(si) programos;
 • Pedagoginė metodinė literatūra;
 • Periodiniai leidiniai.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas;
 • Skaitykla (… darbo vietų, iš jų …. kompiuterizuotų darbo vietų);
 • Vadovėlių fondas.

Techninės priemonės: kompiuteriai, spausdintuvas, skaitytuvas (skeneris), garso grotuvas, laminavimo aparatas, magnetinė lenta, …

Privaloma ir rekomenduojama literatūra

1–4 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)
5–10 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)
11–12 klasių privaloma ir rekomenduojama literatūra (pridedamas sąrašas)

Mokiniams (1–10 kl.) rekomenduojamos knygos
https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbiamas-dr-kestucio-urbos-sudarytas-sarasas-mokiniams-rekomenduojamos-knygos-1-10-klasei

Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:

Naudojimosi Vilniaus r. ……….. gimnazijos / mokyklos biblioteka taisyklės (pridedama)

Vilniaus r. ……….  gimnazijos / mokyklos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (pridedama)

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3352110ffdc11eb9f09e7df20500045

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37e2e820d39711e8bea9885f77677ec1

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D570962773F8

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

NUORODOS

Vadovėlių duomenų bazė  www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt  
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info 
Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt
Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt
Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt
Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt
Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt
Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt  

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt
Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt
Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/
PUPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/
NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt   
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt
Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt
Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt
E. pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas

2021, 2020, 2019  (pridedami sąrašai)

Bibliotekos renginiai

 • rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus;
 • vyksta įvairūs renginiai;
 • organizuojami projektai;
 • ruošiamos parodos.
Bibliotekos projektai

Projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

2009–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu buvo aprūpinta bibliotekos įrangos ir baldų komplektu.

Projekto tiks­las buvo mo­der­ni­zuo­ti mo­kyk­lų bib­lio­te­kas sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­kyk­los ben­druo­me­nei tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę bei lai­duo­ti ge­res­nes mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si są­ly­gas.               

Projektas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

2011–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projekte ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu gavo 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Dailė“, „Fotografija“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Muzikos barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Tautodailės metraštis“.  

Projekto tikslas buvo mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklų bendruomenėms, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.

Comments are closed.