Pasiekimų patikrinimas

Brandos egzaminai

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų vykdymo centrai

Informacija apie egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos darbas https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/brandos-darbas

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302

Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A

PUPP

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

NMPP

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų mokyklos ataskaitos

Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37afd00d31311e68d79c2033f194657

Comments are closed.