Korupcijos prevencija

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga (-s) socialinė pedagogė, Milda Daškevičienė, tel.: (8 5) 269 6422, el. paštas: milda.daskeviciene@bezdoniusauletekio.lt

mokykla, įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašu (pridedama)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis ir 17 str. 5 dalimi, švietimo įstaigos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, ūkio vedėjas, raštinės vedėjas, …. (pridedamas mokyklos įsakymas)

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt

Kaip pranešti apie korupciją https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; kur ir kaip pranešti apie korupciją;
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas patvirtintas
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537

Kaip pranešti apie korupciją

Comments are closed.