Prevencinė veikla

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės

Mokykloje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“

Mokyklos informacija apie prevencinių programų įgyvendinimą ir naudą mokiniams

Mokykloje veikia elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje ,,Patyčių dėžutė https://patyciudezute.sauletekio.vilniausr.lm.lt/

Kasmet organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių

Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt

Daugiau informacijos apie prevenciją

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

Rekomenduojamos prevencinės programos

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/prevencines-programos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Comments are closed.