Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos
Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta tikybos mokytoja Gražina Gricevičienė.  

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.  

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos  duomenų apsaugos pareigūną – tikybos mokytoją Gražiną Gricevičienę tel. (8 5) 2696422, el. paštas: grazina.griceviciene@gmail.com, Geležinkelio g. 40, Bezdonių mstl. Bezdonių sen., LT-15201 Vilniaus r.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete

Privatumo politika

Comments are closed.