Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos pradinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis, atostogos, kt. aktuali informacija

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

Comments are closed.