Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės
brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį
sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos
tvarkos aprašas

Pagrindinio ugdymo programa mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr)
Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Pamokų tvarkaraštis

Comments are closed.