Švietimo pagalba mokiniui

Psichologas (-ė),

Mokyklos socialinis pedagogas Milda Daškevičienė.
Tel.: +370 602 14007,
El. paštas: daskyte@gmail.com

Mokyklos specialioji pedagogaė Gražina Simelienė.
Tel.: +370 675 05557
El. paštas: gsimelin@gmail.com
Spec. pedagogo darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-11.40 val.
Antradienis 8.00-11.40 val.
Ketvirtadienis 8.55-9.40 val.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5824b5c022a111e88e8fef3b3f51dc2f

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Comments are closed.