Mokinio pažymėjimo išdavimas

Mokykla išduoda 1–12 klasių mokiniams Mokinio pažymėjimus (popierinius / plastikines korteles)

Mokinio pažymėjimas (popierinis) išduodamas per 7 kalendorines dienas po kreipimosi ir  mokinio amžių atitinkančios nuotraukos pristatymo.
Mokinio pažymėjimas (kortelė) išduodamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius po kreipimosi. Mokinio pažymėjimą (kortelę) keičiant nauju – išduodamas per 21 kalendorinę dieną po kreipimosi.
Mokinio pažymėjimas (kortelė) mokiniams išduodamas mokamai mokyklos nustatyta tvarka ir atvejais.
Mokinys, pametęs ar kitaip praradęs mokinio pažymėjimą nepraėjus jo galiojimo terminui, turi sumokėti su jo gamyba ir išdavimu susijusias išlaidas.
Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama.
Mokinio pažymėjimas galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e2da1304b6611eb8d9fe110e148c770

Comments are closed.