Naudojimosi taisyklės

 1. Skaitytojai ir lankytojai gali naudotis bibliotekos fondu.
 2. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
 3. Skaitytojas turi teisę:
  3.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus arba į skaityklą;
  3.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
  3.3. prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą;
  3.4. pareikšti savo nuomonę raštu arba žodžiu apie bibliotekos teikiamas paslaugas.
 4. Skaitytojas privalo:
  4.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
  4.2. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
  4.3. nustatytu laiku grąžinti spaudinius;
  4.4. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekos darbuotojams.
 5. Skaitytojo atsakomybė:
  5.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas jį privalo pakeisti tokiu pat arba atlyginti dešimteriopą jo rinkos kainą;
  5.2. baigęs mokyklą ar pereidamas mokytis kitur, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka apie tai informuojama mokyklos vadovybę.

Comments are closed.